Strålingsfare og Høgspent

Sidene er under revisjon!

Informasjon om strålingsfare nær høgspentanlegg:

Som eigar av høgspentanlegg har kraftlaget plikt til å informera om strålingsfaren nær desse anlegga. NVE og Strålevernet har utarbeidd ein informasjonsbrosjyre om bygging nær høgspenningsanlegg. Brosjyren gjev oppdatert kunnskap og vurderingar i samband med bygging av bustad, skule og barnehage nær slike anlegg.

Informasjonsbrosjyre om strålingsfare.